دسته: کتاب

برای دانلود کتاب “مجموعه سخنرانی های ششمین کنگره نفت و نیرو”، اینجا کلیک کنید.      
برای دانلود کتاب “مجموعه سخنرانی های پنجمین کنگره نفت و نیرو”، اینجا کلیک کنید.      
بخش فارسی کتاب مجموعه سخنرانی های کنگره ۲۰۱۸ ۱- درباره کنگره ۲-پیشگفتار ۳- فهرست ۴- افتتاحیه- سخنران ویژه کنگره- جناب آقای مهندس بیژن زنگنه ۵- سخنرانان کلیدی ۶- نشسـت نقش مسوولیت اجتماعی در تغییر فضای کسـب وکار شـرکتهای فعال در حوزه صنعت ۷- نشسـت بررسـی پارادایمهای جدید در بالادسـتی صنعت نفـت و گاز ۸- نشسـت […]
برای دریافت فایل pdf فارسی کتاب مجموعه سخنرانیهای کنگره ۲۰۱۷ اینجا کلیک کنید. برای دریافت فایل pdf انگلیسی کتاب مجموعه سخنرانیهای کنگره ۲۰۱۷ اینجا کلیک کنید.              
برای دریافت فایل pdf فارسی کتاب مجموعه سخنرانیهای کنگره ۲۰۱۶ اینجا کلیک کنید.برای دریافت فایل pdf انگلیسی کتاب مجموعه سخنرانیهای ۲۰۱۶ اینجا کلیک کنید.
برای دریافت فایل pdf فارسی کتاب مجموعه سخنرانیهای کنگره ۲۰۱۵ اینجا کلیک کنید. برای دریافت فایل pdf انگلیسی کتاب مجموعه سخنرانیهای ۲۰۱۵ اینجا کلیک کنید.