• مهندس بیژن زنگنه

    وزیر نفت (سخنران افتتاحیه دوره های اول تا چهارم)
    پست: سخنران افتتاحیه
    کشور / موسسه : ایران/وزارت نفت

تحصیلات و سوابق علمی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل تاریخ

رزومه

سمت تاریخ