مالی و سرمایه گذاری

جاپ کاکمن

جاپ کاکمن مدیر مرکزی و همکار مدیریت پروژه های انرژی و یوتیلیتی شرکت ADL