• بهزاد محمدی

    مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان نفت OIEC
    پست: سخنران پنل بررسی پارادایم های جدید در بالادستی صنعت نفت و گاز
    کشور / موسسه : ایران/شرکت مهندسی و ساختمان نفت OIEC