سیاستگذاران

بهزاد محمدی

بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

بهزاد حضرتی

بهزاد حضرتی رییس هیات مدیره انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی

سیروس تالاری

سیروس تالاری رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

بهزاد حضرتی

بهزاد حضرتی رییس هیات مدیره انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی