کمیته راهبری

محمد ایروانی – گروه انرژی دانا

مسعود جعفری اصطهباناتی

فرهاد جوانمردی

رضا دهقان

احمد داودی

جعفر ربیعی

مسعود زردویان

حسن عباس زاده

محمدصادق قاضی زاده

بهزاد محمدی

حسن منتظر تربتی

تالین منصوریان

غلامرضا منوچهری اردستانی

سید مهدی میرمعزی

محمدعلی وحدتی

علیرضا یزدی زاده