شورای سیاست گذاری کنگره ۲۰۲۳

کمیته راهبری

جناب آقای محمد ایروانی                                        مدیر عامل محترم شرکت انرژی دانا

جناب آقای مهندس احسان ثقفی                            رییس محترم هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا)

جناب آقای دکتر سید حمید حسینی                         رییس محترم هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

جناب آقای مهندس محمد حلوایی                           رییس محترم انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (اپک)

جناب آقای احمد داودی                                           دبیر محترم باشگاه نفت و نیرو

جناب آقای دکتر امیر حسین زمانی نیا                       نماینده محترم ایران در هیات عامل اپک

جناب آقای مهندس علیرضا شیرانی                         عضو محترم هیئت مدیره باشگاه نفت و نیرو

جناب آقای دکتر مجید عمیدپور                                 رییس محترم پژوهشگاه نیرو

جناب آقای دکتر علی مبینی دهکردی                         عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر محمد مروتی                                   مدیرعامل محترم موسسه پژوهش های پیشرفته تهران

جناب آقای مهندس حسن منتظر تربتی                       مدیرعامل سابق محترم شرکت ملی گاز ایران

جناب آقای دکتر احمد مهدوی ابهری                         دبیر محترم انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

جناب آقای دکتر علیرضا یزدی زاده                            معاون محترم برنامه‌ریزی و کنترل راهبردی گروه مپنا

جناب آقای محمد ایروانی                                        مدیر عامل محترم شرکت انرژی دانا

جناب آقای مهندس احسان ثقفی                            رییس محترم هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا)

جناب آقای دکتر سید حمید حسینی                         رییس محترم هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

جناب آقای مهندس محمد حلوایی                           رییس محترم انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (اپک)

جناب آقای احمد داودی                                           دبیر محترم باشگاه نفت و نیرو

جناب آقای دکتر امیر حسین زمانی نیا                       نماینده محترم ایران در هیات عامل اپک

جناب آقای مهندس علیرضا شیرانی                         عضو محترم هیئت مدیره باشگاه نفت و نیرو

جناب آقای دکتر مجید عمیدپور                                 رییس محترم پژوهشگاه نیرو

جناب آقای دکتر علی مبینی دهکردی                         عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر محمد مروتی                                   مدیرعامل محترم موسسه پژوهش های پیشرفته تهران

جناب آقای مهندس حسن منتظر تربتی                       مدیرعامل سابق محترم شرکت ملی گاز ایران

جناب آقای دکتر احمد مهدوی ابهری                         دبیر محترم انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

جناب آقای دکتر علیرضا یزدی زاده                            معاون محترم برنامه‌ریزی و کنترل راهبردی گروه مپنا