• سید محمد حسین عادلی

    دبیر کل GECF
    پست: سخنران مراسم افتتاحیه
    کشور / موسسه : ایران