• سید صالح هندی

    مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
    پست:
    کشور / موسسه : ایران/ شرکت ملی نفت ایران