• مسعود نیلی

    استاد دانشگاه صنعتی شریف
    پست: سخنران نشست "نظام حکمرانی صنعت گاز و تاثیر آن بر اقتصاد و امنیت ملی"
    کشور / موسسه : دانشگاه صنعتی شریف