• حمیدرضا عراقی

    رییس هیئت مدیره شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت(OICO)
    پست: رییس نشست "نظام حکمرانی صنعت گاز و تاثیر آن بر اقتصاد و امنیت ملی"
    کشور / موسسه : شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت(OICO)