• بهزاد حضرتی

    رییس هیات مدیره انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی
    پست: عضو شورای سیاستگذاری
    کشور / موسسه :