• محمد ملاکی

    معاون برق و رییس هیات مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
    پست: رییس نشست چالش های سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر ایران
    کشور / موسسه : ایران