• محمد مشکین فام

    مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس
    پست: سخنران پنل آینده تولید و مصرف گاز
    کشور / موسسه : ایران