• محمدرضا مقدم

    مشاور وزیر نفت
    پست: رییس نشست تقویت شرکتهای E&P برای دستیابی به ظرفیت هشت میلیون بشکه تولید نفت
    کشور / موسسه : ایران