• محمدحسن پیوندی ثانی

    عضو هیئت رییسه صندوق بازنشستگی نفت
    پست: سخنران پنل آینده تولید و مصرف گاز
    کشور / موسسه : ایران