• عبدالمحمد دلپریش

    مشاور عالی برنامه ریزی و توسعه معاونت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
    پست: سخنران پنل آینده تولید و مصرف گاز
    کشور / موسسه : ایران