• عبدالرضا دبیری

    مشاور مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
    پست: سخنران پنل تولید در بالادست باهدف پتروشیمی و مرز نقش آفرینی این صنعت
    کشور / موسسه : ایران