• عبدالرحیم قنبریان

    مدیرعامل شرکت پتروشیمی شیراز
    پست: سخنران پنل مازاد تولید متانول، آثارقیمتی و تکمیل زنجیره ارزش
    کشور / موسسه : ایران