• سعید خوشرو

    مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران
    پست: رییس نشست آینده بازارهای صادراتی نفت، فرآورده وپتروشیمی و نقش همکاری های بین المللی در دوران پساکرونا
    کشور / موسسه : ایران