• حسن منتظر تربتی

    معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
    پست: رییس نشست افق های پیش روی تجارت، ارزش آفرینی و مصرف گاز
    کشور / موسسه : ایران