• حجت اله غنیمی فرد

    مشاور اسبق دبیرکل اوپک
    پست: سخنران پنل آینده بازارهای صادراتی نفت، فرآورده وپتروشیمی و نقش همکاری های بین المللی در دوران پساکرونا
    کشور / موسسه : ایران