• امیرحسین زمانی نیا

    معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت
    پست: رییس نشست تاثیر شرایط روز جهان بر آینده نفت و نیروی ایران
    کشور / موسسه : ایران