سیاستگذاران

رضا دهقان

رضا دهقان معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران

کریم زبیدی

کریم زبیدی مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران

رضا زبیب

رضا زبیب دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه

سلیمان قاسمیان

سلیمان قاسمیان رییس امور اقتصادی اداره کل آسیا، آفریقا و اقیانوسیه- وزارت نفت