تعریف و جایگاه رگولاتوری در صنعت پتروشیمی و نقش و ضرورت وجودی NPC

سه شنبه 12 بهمن ماه – ساعت 13:45 الی 15:30

 

سخنرانان

اعضای نشست:

مهندس رضا مهدوی پور – مدیر عامل شرکت مدیریت و توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز مهام (VCM)

دکتر احمد مهدوی ابهری – دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

دکتر محمد عظیم زاده آرانی – مدیر اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

رضا مهدوی پور

رضا مهدوی پور مدیر عامل شرکت مدیریت و توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز مهام (VCM)