درباره ما

نزدیک به یک سده فعالیت متخصصان و مدیران ایرانی در بخش انرژی و به ویژه در صنعت نفت، گنجینه ای ارزشمند از علم و تجربه فراهم نموده که امروزه در محافل اقتصادی از آن به عنوان سرمایه ی انسانی یاد می-شود. توجه به سرمایه انسانی در اقتصاد ایران و خصوصا در مهم ترین و راهبردی ترین بخش اقتصادی کشور، امری است که می تواند منشاء آثار مثبت اقتصادی و علمی فراوان گردد.
هدف از تأسیس این باشگاه دیده بانی و اظهار نظر نسبت به تحولات حوزه نفت و انرژی از یک منظر مستقل و غیر وابسته به دولت است. البته این موضوع مانع همکاری و ارائه مشاوره به دولت در مفهوم وسیع آن که شامل قوای مقننه و قضائیه است، نمی‌شود. هم‌چنانکه، مستقل بودن این باشگاه مانع همکاری و ارائه مشاوره راهبردی به بخش خصوصی فعال در حوزه نفت و انرژی نمی‌گردد.
این جمع، یک سرمایه ی بزرگ برای اظهار نظر و نقد رفتارهای دولت در موضوع کار خود می باشد. همچنین این گروه به خوبی می تواند پیشنهادها، راهبردها، مشاورها، برنامه ها و طرح هایی را به دولت و تصمیم گیران در حاکمیت پیشنهاد نماید و همین طور هم می تواند به بخش خصوصی فعال در این بخش توصیه ها و راهبردهایی را ارایه کند.

سایت باشگاه نفت و نیرو

http://iranianenergyclub.ir