تندیس کنگره ۲۰۲۳

در پنج دوره اول کنگره، نمادهای گوناگونی از پیه سوز برای تندیس کنگره درنظر گرفته شده بود که با تصمیمات اتخاذ شده، از دوره ششم، تندیس اهدایی، متفاوت با سال­های پیشین طراحی گردید.

تندیس دوره ششم و هفتم، به صورت نمادهایی تلفیقی از نفت و نیرو طراحی شد.

لوحِ یادبودِ دوره هشتم کنگره نفت و نیرو، به صورت پلیتی نفیس از جنس استیل در جعبه فاخری تهیه و در پایان هر نشست به سخنرانان اهدا گردید.

همچنین در مراسم اختتامیه، لوح یادبود و سپاس کنگره، به حامیان کنگره اعطا شد.