• یوتاکا یامازاکی

    نایب رییس ارشد شرکت JGC
    پست: سخنران پنل پتروشیمی و پالایش
    کشور / موسسه : ژاپن/شرکت JGC