• گویزپ زامپینی

    مدیرعامل شرکت آنسالدو
    پست: سخنران پنل برق
    کشور / موسسه : ایتالیا/شرکت آنسالدو