• گویزپ زامپینی

    مدیرعامل شرکت آنسالدو
    پست: سخنران پنل برق
    کشور / موسسه : ایتالیا/شرکت آنسالدو
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده