• محمدحسن پنجه شاهی

    رییس انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران
    پست: عضو شورای سیاستگذاری
    کشور / موسسه : ایران