• پرویز راحت

    مدیرعامل ز
    پست: سخنران پنل بررسی پارادایم های جدید در بالادستی صنعت نفت و گاز
    کشور / موسسه : ایران/گروه توسعه انرژی تدبیر