• ویلی مایکسنر

    مدیر بخش نیرو و گاز شرکت زیمنس
    پست: سخنران پنل برق
    کشور / موسسه : آلمان/شرکت زیمنس