• هیکو آمرمن


    پست: سخنران نشست حضور بخش خصوصی در صنایع نفت و گاز، چالش ها و فرصت ها
    کشور / موسسه :