• هوشنگ فلاحتیان

    معاون برق و انرژی وزارت نیرو
    پست: سخنران نشست برق
    کشور / موسسه : ایران/ وزارت نیرو