• همایون حائری


    پست: عضو شورای سیاستگذاری
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده