• همایون حائری

    معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی
    پست: عضو شورای سیاستگذاری
    کشور / موسسه :