• نصرت رحیمی


    پست: عضو شورای سیاستگذاری
    کشور / موسسه : ایران/صندوق های بازنشستگی صنعت نفت