• مهندس جعفر ربیعی

    سخنران کنگره 2019
    پست: مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
    کشور / موسسه : ایران/شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

تحصیلات و سوابق علمی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل تاریخ

رزومه

سمت تاریخ
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده