• مهندس جعفر ربیعی

    رییس نشست هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی (سخنران دوره چهارم)
    پست:
    کشور / موسسه : ایران/شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

تحصیلات و سوابق علمی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل تاریخ

رزومه

سمت تاریخ