• مسعود کرباسیان

    سخنران کلیدی کنگره 2019
    پست: معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
    کشور / موسسه : ایران