• مسعود مقدس زاده

    Vice President Advisors for New Strategies Countries in Ansaldo
    پست: سخنران نشست برق
    کشور / موسسه : ایتالیا/شرکت آنسالدو
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده