• مرضیه شاهدایی

    عضو هیات مدیره و مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی
    پست: سخنران پنل پتروشیمی و پالایش
    کشور / موسسه : ایران/شرکت ملی صنایع پتروشیمی