• مرضیه شاهدایی

    معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
    پست: سخنران نشست پتروشیمی
    کشور / موسسه : ایران/ شرکت ملی صنایع پتروشیمی