• محمد مهدی رحمتی

    سخنران کنگره 2019
    پست: معاون مجامع و امور شرکت ها، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده