• محمد مصطفوی

    رییس نشست
    پست: مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت
    کشور / موسسه :