• محمد مروتی

    مدیر عامل موسسه پژوهش های پیشرفته تهران
    پست: سخنران پنل افق های پیش روی تجارت، ارزش آفرینی و مصرف گاز
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده