• محمد فاضلی

    سخنران کنگره 2019
    پست: مشاور وزیر نیرو
    کشور / موسسه :
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده