• محمد حسین عادلی

    سخنران کنگره 2019
    پست: رییس محترم هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران
    کشور / موسسه :