• محمدصادق قاضی زاده

    رییس پژوهشگاه نیرو
    پست: سخنران پنل دورنمای تولید و مصرف گاز و ارتباط آن با شدت مصرف انرژی و تخصیص گاز مازاد
    کشور / موسسه : ایران/پژوهشگاه نیرو