• محمدرضا کثیری

    سخنران کنگره 2019
    پست: مدیر محترم برنامه حکمرانی نفت و گاز اندیشکده حکمرانی شریف
    کشور / موسسه : ایران