• محمدحسن پنجه شاهی

    رییس انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران
    پست: سخنران بخش اختتامیه و دبیر علمی
    کشور / موسسه : ایران/انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده